Oznámení Spółka - łączymy spółki firmowe - do sprzedania

Spółka - łączymy spółki firmowe - do sprzedania

Nejsou k dispozici žádné fotografie
W książce wszechstronnie omówiono wszystkie najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem, zakończeniem i ważnością zgromadzeń spółki z o.o., w tym: - zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne, - terminy zwoływania zgromadzeń, - podmioty uprawnione do zwoływania zgromadzeń, - zwyczaj zwoływania zgromadzeń, - przedmiot obrad zgromadzenia, - miejsce obrad, - zawartość protokołu zgromadzenia, - uchwały zgromadzenia, głosowanie, ważność uchwał, - reprezentację udziałowców na zgromadzeniu, - powództwo o uchylenie uchwały wspólników i skutki wyroku w sprawie o uchylenie uchwały, - powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników i skutki werdyktu stwierdzającego nieważność. Dodatkowo publikacja zawiera wzory najważniejszych pism: zaproszeń, uchwał, wniosków, protokołów, list obecności, pełnomocnictw, instrukcji, pozwów, dostępnych dodatkowo w wersji edytowalnej w e-suplemencie (format MS Word). Plik można wziąć poprzez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zapraszamy na naszą stronę

Nabídka:

Kontakt: Bruno, Stargard, tel. 5744049868, email: rbruno-m783@gmail.com
Datum přidání: 10-02-2020